Brahmin Packages

With Rudra Ekadesani Program: 2 Kaalams

Package 1
Day 1 :- Morning Pooja Programs         Click Here

Day 1 -
First Morning Begins with Couples Reception along With Gajan* (Elephant) and Special Mangala Vadhyam from Temple Entrance.:-

 • Shobana Nandhi
 • AanukGneai (Getting Permission from God) 
 • Vigneshwara pooja
 • Maha Sangalpam
 • Acharya Varnam
 • Punyaha Vajanam
 • 11 Kalasa Prethishtai & Pooja
 • Devatha Aavahanam
 • 11 Brahmanal Jeba Parayanam (Mahanyasa Jebam & Rudra Jebam)
 • Athmartha Shiva Linga Abhishekam
 • Ashtanga Namaskaram
 • Agni Karyam
 • Ruthra Homam
 • Vasodhuvara
 • Poornahuti
 • Deeparadhanai
 • Mantra Pushpam
 • Theertha Abhishekam
 • Asirvadham
Day 2 :- Morning Pooja Programs

Second Day - Morning Begins with Couples Reception along With Gajan* (Elephant) and Special Mangala Vadhyam from Temple Entrance again:-

 • Gaja* Pooja
 • Cow Pooja
 • Maha Sangalpam
 • Vigneshwara pooja
 • Acharya Varnam
 • Punyaha Vajanam
 • 16 Kalasa Prethishtai & Pooja
 • Devatha Aavahanam
 • Agni Karyam
 • Ganapathy Homam
 • Navagraha Homam
 • Mritthunjaya Homam
 • Homam of the Life
 • Dhanvanthri Oushatha Homam
 • Shasti Homam
 • Durga Homam
 • Sudharshana Homam
 • Ashta Lakshmi Homam
 • Maha Vishnu Homam
 • Shastiapthapoorthi / Bheemaratha /Sadhabishega   Homam
 • Homam of the Whole Family Stars (Kudumbham Shemam Homam)
 • Poornahuti
 • Deeparadhanai
 • Mantra Pushpam
 • Theertha Abhishekam
 • Muhurtham
 • Asirvadham
 • Swami Tharisanam
 • Archanai Vazhipaadu
Package 2
Day 1 :- Evening Pooja Programs

Day 1 - Evening Begins with Couples Reception along With Gajan* (Elephant) and Special Mangala Vadhyam from Temple Entrance again:-

 • Gaja* Pooja
 • Cow Pooja
 • AanukGneai ( Getting Permission from God) 
 • Vigneshwara pooja
 • Maha Sangalpam
 • Acharya Varnam
 • Punyaha Vajanam
 • Rudra Egadhasani 11 Kalasa Prethishtai & Pooja
 • Shastiapthapoorthi / Bheemaratha Shanthi /Sadhabishegam 16 Kalasa Prethishtai
 • 11 Brahmanal Jeba Parayanam (Mahanyasa Jebam & Rudra Jebam)
 • Athmartha Shiva Linga Abhishekam
 • Ashatanga Namaskaram
 • Sheera Dharpanam
 • Deeparadhanai
 • Jebam Poorthi
Day 2 :- Morning Pooja Programs

Day 2 - Morning Begins with Couples Reception along With Gajan* (Elephant) and Special Mangala Vadhyam from Temple Entrance again:-

 • Agni Karyam
 • Ganapathy Homam
 • Navagraha Homam
 • Mrithunjaya Homam
 • Homam of the Life
 • Dhanvanthri Oushatha Homam
 • Shasti Homam
 • Durga Homam
 • Sudharshana Homam
 • Ashta Lakshmi Homam
 • Maha Vishnu Homam
 • Shastiapthapoorthi / Bheemaratha /Sadhabishega  Homam
 • Homam of the Whole Family_ Stars
 • Vasodhuvara
 • Poornahuti
 • Deeparadhanai
 • Mantra Pushpam
 • Theertha Abhishekam
 • Muhurtham
 • Asirvadham
 • Swami Tharisanam
 • Archanai Vazhipaadu
Package 3
Without Rudra Ekadesani Program :Only 1 Kaalam Pooja

Without Rudra Ekadesani Program : 1 Kaalam Poojas programs
(only Morning) follows below:-

Day 1 :- Morning Pooja Programs

Day - Morning Begins with Couples Reception along With Gajan* (Elephant) and Special Mangala Vadhyam from Temple Entrance again:-

 • Gaja* Pooja
 • Cow Pooja
 • AanukGneai ( Getting Permission from God) 
 • Vigneshwara pooja
 • Maha Sangalpam
 • Acharya Varnam
 • Punyaha Vajanam
 • Shastiapthapoorthi / Bheemaratha Shanthi /Sadhabishegam 16 Kalasa Prethishtai
 • Agni Karyam
 • Ganapathy Homam
 • Navagraha Homam
 • Mrithunjaya Homam
 • Homam of the Life
 • Dhanvanthri Oushatha Homam
 • Shasti Homam
 • Durga Homam
 • Sudharshana Homam
 • Ashta Lakshmi Homam
 • Maha Vishnu Homam
 • Shastiapthapoorthi / Bheemaratha /Sadhabishega  Homam
 • Homam of the Whole Family_ Stars
 • Vasodhuvara
 • Poornahuti
 • Deeparadhanai
 • Mantra Pushpam
 • Theertha Abhishekam
 • Muhurtham
 • Asirvadham
 • Swami Tharisanam
 • Archanai Vazhipaadu
Special Package (only on Request)
* Day 1 :- Morning Pooja Programs ...

Day - Morning Begins with Couples Reception along With Gajan* (Elephant) and Special Mangala Vadhyam from Temple Entrance again:-

 • Shobana Nandhi
 • AanukGneai (Getting Permission from God) 
 • Vigneshwara pooja
 • Maha Sangalpam
 • Acharya Varnam
 • Punyaha Vajanam
 • 11 Kalasa Prethishtai & Pooja
 • Devatha Aavahanam
 • 11 Brahmanal Jeba Parayanam (Mahanyasa Jebam & Rudra Jebam)
 • Athmartha Shiva Linga Abhishekam
 • Ashtanga Namaskaram
 • Agni Karyam
 • Ruthra Homam
 • Vasodhuvara
 • Poornahuti
 • Deeparadhanai
 • Mantra Pushpam
 • Theertha Abhishekam
 • Asirvadham
* Day 1 :- Morning Pooja Programs Cont...

After a Break for Breakfast - the following Programs continues....:-

 • Gaja* Pooja
 • Cow Pooja
 • Maha Sangalpam
 • Vigneshwara pooja
 • Acharya Varnam
 • Punyaha Vajanam
 • 16 Kalasa Prethishtai & Pooja
 • Devatha Aavahanam
 • Agni Karyam
 • Ganapathy Homam
 • Navagraha Homam
 • Mritthunjaya Homam
 • Homam of the Life
 • Dhanvanthri Oushatha Homam
 • Shasti Homam
 • Durga Homam
 • Sudharshana Homam
 • Ashta Lakshmi Homam
 • Maha Vishnu Homam
 • Shastiapthapoorthi / Bheemaratha /Sadhabishega  Homam
 • Homam of the Whole Family Stars (Kudumbham Shemam Homam)
 • Poornahuti
 • Deeparadhanai
 • Mantra Pushpam
 • Theertha Abhishekam
 • Muhurtham
 • Asirvadham
 • Swami Tharisanam
 • Archanai Vazhipaadu

# *Combined 2 kaalams poojas in morning

General Packages

Days with 2 Kaalams

Package 1
FIRST Day:- Evening Poojas

Arambam: 1st kala Yagha Pooja Starting from the previous day Evening with Couples Reception With Mangala Vadhyam

 • Gaja Pooja #
 • Cow Pooja
 • Vigneshwara pooja
 • 64 Kalasa Prethishtai & Pooja
 • Agni Karyam
 • Sri Ganapathy Homam
 • Navagraha Homam
 • Mritthunjaya Homam
 • Homam of the Life
 • Dhanvanthri Oushatha Homam
 • Sashti Homam
 • Durga Homam
 • Sudharshana Homam
 • Ashta Lakshmi Homam
 • Maha Vishnu Homam
 • Bheemaratha Homam / Sadhabishega Homam
 • Homam of the Whole Family_ Stars
 • With 2 Sets of Mangala Vadhyam
 • THIRUKKALYANA URCHAVAM at Sri Manalmedu Markandeyar Temple along with Ganga Pooja and other Special Archanais (OR) 11 Brahmanal Vaidegha Puranam
SECOND Day:- Morning Poojas

Poorthi: 2nd kala Yagha Pooja Starting from the day Morning with Couples Reception With Mangala Vadhyam

 • Vigneshwara pooja
 • Agni Karyam
 • Sri Ganapathy Homam
 • Navagraha Homam
 • Mritthunjaya Homam
 • Homam of the Life
 • Dhanvanthri Oushatha Homam
 • Sashti Homam
 • Durga Homam
 • Sudharshana Homam
 • Ashta Lakshmi Homam
 • Maha Vishnu Homam
 • Bheemaratha Homam / Sadhabishega Homam
 • Poornahuti
 • Deeparadhanai
 • Theertha Abhishekam
 • Muhurtham
 • Asirvatham
 • Swami Tharisanam
 • Archanai Vazhipaadu
Package 2
FIRST Day:- Evening Poojas

Arambam: 1st kala Yagha Pooja Starting from the previous day Evening with Couples Reception With Mangala Vadhyam

 • Gaja Pooja #
 • Cow Pooja
 • Vigneshwara pooja
 • 32 Kalasa Prethishtai & Pooja
 • Agni Karyam
 • Sri Ganapathy Homam
 • Navagraha Homam
 • Mritthunjaya Homam
 • Homam of the Life
 • Dhanvanthri Oushatha Homam
 • Shasti Homam
 • Durga Homam
 • Sudharshana Homam
 • Ashta Lakshmi Homam
 • Maha Vishnu Homam
 • Bheemaratha Homam / Sadhabishega Homam
 • Homam of the Whole Family_ Stars
 • With 2 Sets of Mangala Vadhyam
 • VILLAKKU POOJAI (Deepam POOJA) at Sri Manalmedu Markandeyar Temple along with Ganga Pooja and other Achanai Vazhipaadu
SECOND Day:- Morning Poojas

Poorthi: 2nd kala Yagha Pooja Starting from the day Morning with Couples Reception With Mangala Vadhyam

 • Vigneshwara pooja
 • Agni Karyam
 • Sri Ganapathy Homam
 • Navagraha Homam
 • Mritthunjaya Homam
 • Homam of the Life
 • Dhanvanthri Oushatha Homam
 • Sashti Homam
 • Durga Homam
 • Sudharshana Homam
 • Ashta Lakshmi Homam
 • Maha Vishnu Homam
 • Bheemaratha Homam / Sadhabishega Homam
 • Poornahuti
 • Deeparadhanai
 • Theertha Abhishekam
 • Muhurtham
 • Asirvatham
 • Swami Tharisanam
 • Archanai Vazhipaadu
Package 3
FIRST Day:- Evening Poojas

Arambam: 1st kala Yagha Pooja Starting from the previous day Evening with Couples Reception With Mangala Vadhyam

 • Gaja Pooja #
 • Cow Pooja
 • Vigneshwara pooja
 • 16 Kalasa Prethishtai & Pooja
 • Agni Karyam
 • Sri Ganapathy Homam
 • Navagraha Homam
 • Mritthunjaya Homam
 • Homam of the Life
 • Dhanvanthri Oushatha Homam
 • Shasti Homam
 • Durga Homam
 • Sudharshana Homam
 • Ashta Lakshmi Homam
 • Maha Vishnu Homam
 • Bheemaratha Homam / Sadhabishega Homam
 • Homam of the Whole Family_ Stars
 • With 2 Sets of Mangala Vadhyam
 • GANGA POOJAI at Sri Manalmedu Markandeyar Temple along with Archanai Vazhipaadu
SECOND Day:- Morning Poojas

Poorthi: 2nd kala Yagha Pooja Starting from the day Morning with Couples Reception With Mangala Vadhyam

 • Vigneshwara pooja
 • Agni Karyam
 • Sri Ganapathy Homam
 • Navagraha Homam
 • Mritthunjaya Homam
 • Homam of the Life
 • Dhanvanthri Oushatha Homam
 • Sashti Homam
 • Durga Homam
 • Sudharshana Homam
 • Ashta Lakshmi Homam
 • Maha Vishnu Homam
 • Bheemaratha Homam / Sadhabishega Homam
 • Poornahuti
 • Deeparadhanai
 • Theertha Abhishekam
 • Muhurtham
 • Asirvatham
 • Swami Tharisanam
 • Archanai Vazhipaadu
Package 4
FIRST Day:- Evening Poojas

Arambam: 1st kala Yagha Pooja Starting from the previous day Evening with Couples Reception With Mangala Vadhyam

 • Gaja Pooja #
 • Cow Pooja
 • Vigneshwara pooja
 • 16 Kalasa Prethishtai & Pooja
 • Agni Karyam
 • Sri Ganapathy Homam
 • Navagraha Homam
 • Mritthunjaya Homam
 • Homam of the Life
 • Dhanvanthri Oushatha Homam
 • Shasti Homam
 • Durga Homam
 • Sudharshana Homam
 • Ashta Lakshmi Homam
 • Maha Vishnu Homam
 • Bheemaratha Homam / Sadhabishega Homam
 • Homam of the Whole Family_ Stars
 • With Temple Mangala Vadhyam
 • GANGA POOJAI at Sri Manalmedu Markandeyar Temple along with Archanai Vazhipaadu
SECOND Day:- Morning Poojas

Poorthi: 2nd kala Yagha Pooja Starting from the day Morning with Couples Reception With Mangala Vadhyam

 • Vigneshwara pooja
 • Agni Karyam
 • Sri Ganapathy Homam
 • Navagraha Homam
 • Mritthunjaya Homam
 • Homam of the Life
 • Dhanvanthri Oushatha Homam
 • Sashti Homam
 • Durga Homam
 • Sudharshana Homam
 • Ashta Lakshmi Homam
 • Maha Vishnu Homam
 • Bheemaratha Homam / Sadhabishega Homam
 • Poornahuti
 • Deeparadhanai
 • Theertha Abhishekam
 • Muhurtham
 • Asirvatham
 • Swami Tharisanam
 • Archanai Vazhipaadu
Package 5 - (1 DAY PACKAGE)
Only 1 DAY Morning Pooja

Only 1 Kaalam Pooja Program : Morning Only. Program Follows:-

Day :- Morning Programs

1 kala Yagha Pooja Starting from the day Morning with Couples Reception With Gajan (Elephant) and Temple Mangala Vadhyam

 • Gaja Pooja #
 • Cow Pooja
 • Vigneshwara pooja
 • 16 Kalasa Prethishtai & Pooja
 • Agni Karyam
 • Sri Ganapathy Homam
 • Navagraha Homam
 • Mritthunjaya Homam
 • Homam of the Life
 • Dhanvanthri Oushatha Homam
 • Sashti Homam
 • Durga Homam
 • Sudharshana Homam
 • Ashta Lakshmi Homam
 • Maha Vishnu Homam
 • Bheemaratha Homam / Sadhabishega Homam
 • Poornahuti
 • Deeparadhanai
 • Theertha Abhishekam
 • Muhurtham
 • Asirvatham
 • Swami Tharisanam
 • Archanai Vazhipaadu
Special Package (only on Request)
Day 1 EARLY Morning starting

Arambam: 1st kala Yagha Pooja Starting from the day Morning with Couples Reception With Mangala Vadhyam

 • Gaja Pooja #
 • Cow Pooja
 • Vigneshwara pooja
 • 16 Kalasa Prethishtai & Pooja
 • Agni Karyam
 • Sri Ganapathy Homam
 • Navagraha Homam
 • Mritthunjaya Homam
 • Homam of the Life
 • Dhanvanthri Oushatha Homam
 • Shasti Homam
 • Durga Homam
 • Sudharshana Homam
 • Ashta Lakshmi Homam
 • Maha Vishnu Homam
 • Bheemaratha Homam / Sadhabishega Homam
 • Homam of the Whole Family_ Stars
 • With Temple Mangala Vadhyam
Day 1 Morning Cont...

After a Break for Breakfast - the following Programs continues....:-

Poorthi: 2nd kala Yagha Pooja Starting With Temple Mangala Vadhyam

 • Agni Karyam
 • Sri Ganapathy Homam
 • Navagraha Homam
 • Mritthunjaya Homam
 • Homam of the Life
 • Dhanvanthri Oushatha Homam
 • Sashti Homam
 • Durga Homam
 • Sudharshana Homam
 • Ashta Lakshmi Homam
 • Maha Vishnu Homam
 • Bheemaratha Homam / Sadhabishega Homam
 • Poornahuti
 • Deeparadhanai
 • Theertha Abhishekam
 • Muhurtham
 • Asirvatham
 • Swami Tharisanam
 • Archanai Vazhipaadu
|| Seervarisai Items ||

# For Specimen only

seervarisai
Paruppu Thengai(Only for Brahmins)..# For Specimen only

# Seervarisai Items with Muhurtha malai. For Specimen only

Brokers & Mediators are making this Divine Service as Commercial.
Please Contact Us ( TRV Ramalinga Gurukkal ) Directly @ +91 948 948 321 4